Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Shri. Sanjit Gaonkar L.D.C. 9420973807
Shri. Sambhaji Desai V.P. Secretary 9011085459
Akshay Mainkar Peon 7972868827