Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Shri. Sanjit Gaonkar L.D.C. 9420973807
Smt. Monali Ulhas Betkikar V.P. Secretary +91 70666 72547
Akshay Mainkar Peon 7972868827